Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Nové technologie mohou pomoci zatraktivnit výuku na všech stupních vzdělávacího systému, dobrým
pedagogům se však nevyrovnají. Vyplývá to ze závěrů Workshopu 3.0, který ve spolupráci s Vysokou
školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Ostravskou univerzitou v Ostravě uspořádala
Studentská komora Rady vysokých škol.
Více než 70 studentských zástupců 25 vysokých škol z celé České republiky ve spolupráci s odborníky
z praxe diskutovalo o aktuálních trendech v moderních výukových metodách. Čtveřice tematických bloků se
věnovala sdílení přednášek a studijních materiálů, využití multimédií ve výuce nebo propagaci moderních
vzdělávacích metod.
„Studenti si uvědomují potřebu inovativních přístupů ve výuce. Je však nutné zachovat interakci a brát ohled
na odlišnosti jednotlivých oborů. Nepostradatelnou součástí vzdělávání zůstává lidský faktor, moderní
technologie ale mohou dobrému učiteli výrazně pomoci,“ říká Hynek Roubík, předseda Studentské komory
Rady vysokých škol.
Své zkušenosti a názory se studenty sdíleli MUDr. Martin Vejražka, PhD., spoluzakladatel internetového
odborného portálu WikiSkripta, MUDr. Jitka Feberová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny Univerzity Karlovy
v Praze, Ing. Pavel Šiler, vyučující multimediálních předmětů na Fakultě informatiky Masarykovy Univerzity,
PaedDr. Antonín Balnar, PhD., bývalý ředitel Wichterleho gymnázia a Mgr. Michal Tuláček, otec právnické Ius
Wiki.
„Věřím, že tento workshop může pomoci k nastartování diskuse na vysokých školách a vážím si, že na něm
spolupracovaly obě ostravské univerzity,“ sdělila Aneta Hašková, předsedkyně Studentské komory
Akademického senátu OU.
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) zastupuje všechny studenty a studentky vysokých škol v České
republice. Prosazuje jejich zájmy na národní a mezinárodní úrovni. Členové SK RVŠ jsou delegáti všech veřejných a
státních vysokých škol a dále také delegáti z členských soukromých VŠ. SK RVŠ reprezentuje názor českých
vysokoškoláků na národní i mezinárodní úrovni, usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, dialog s vládou
České republiky a orgány veřejné správy, a o rozvoj akademické samosprávy.
Kontaktní údaje:
Hynek Roubík – předseda Studentské komory Rady vysokých škol
724 940 042; hynek.roubik@skrvs.cz
Jana Kudrnová – tajemnice Studentské komory Rady vysokých škol
723 211 159; tajemnice@skrvs.cz
skrvs-workshop-cela