Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Publikace demonstruje, že jedny z největších sesuvů na Zemi vznikaly koncem Pleistocénu („doba ledová“) v relativně ploché západní části Kazachstánu, v důsledku rychle probíhajících a rozsáhlých změn hladiny Kaspického moře. Problematika vzestupů a poklesů hladin Kaspického moře patří mezi významná témata řešená v současnosti v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami.
Vědecký význam článku se dá shrnout do tří bodů:
1) vývoj Kaspického moře je spojen s katastrofickými sesuvy, jejichž objem přesahuje v některých případech i 1 km3
2) autoři z části vyvrátili mýtus, že největší sesuvy na Zemi se koncentrují v nejvyšších pohořích světa
3) současný vzestup hladiny světového oceánu nevylučuje vznik extrémně rozsáhlých sesuvů i v relativně plochých pobřežních oblastech, zejména pokud jsou tvořeny měkkými horninami.
Článek v GEOLOGY je mimořádným publikačním úspěchem Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF OU. Časopis GEOLOGY (IF 2015 = 4.548; posledních 9 let nepřetržitě zaujímá první příčku kategorie Geology na WoS!) patří k nejprestižnějším časopisům v celém široce vymezeném okruhu věd o Zemi. Mezi vědci má pověst velmi obtížně zdolatelné „laťky“, protože akceptuje jen krátké, provokativní a zcela inovativní příspěvky měnící pohled na vývoj Země. Z celé geovědní komunity (tj. geologové, geofyzici, geochemici, geografové atd.) České republiky se podařilo do tohoto časopisu dostat zatím jen několika málo jednotlivcům. Úspěch týmu doc. Pánka je o to větší, že publikace vznikla jen v poměrně úzkém kolektivu autorů, přičemž z Ostravské univerzity je spoluautorem ještě doc. Hradecký – taktéž z Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF OU, dalším spoluautorem je prof. Jozef Minár z katedry fyzické geografie a geoekologie PRIF Univerzity Komenského a na publikaci zásadně spolupracoval je i jeden z největších současných světových fyzických geografů prof. O. Korup z Universität Potsdam.
V západním Kazachstánu je dnes poušť, ale koncem poslední doby ledové zde vzedmutá hladina Kaspického moře podkopávala svahy v měkkých horninách a vznikaly sesuvy, které mají běžně plochu středně velkých měst ČR: