Vyhlášení překladatelské soutěže

Autor: , 26. 10. 2014

Otevíráme jubilejní ročník celostátní studentské překladatelské soutěže


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

katedry anglistiky a amerikanistiky, germanistiky, romanistiky a slavistiky vyhlašují pro akademický rok 2014/2015

pod záštitou děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D.

 

X. ROČNÍK PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE

FILOZOFICKÉ FAKULTY OU V OSTRAVĚ,

OCENĚNÉ EVROPSKOU JAZYKOVOU CENOU LABEL 2009.

 

Komu je soutěž určena?

Studentům bakalářských a magisterských programů bez ohledu na typ vysoké školy a studijní obor.

Jak se mohu přihlásit?

Do soutěže se přihlásíte odevzdáním svého soutěžního příspěvku – překladu autentického cizojazyčného textu dle vlastního výběru. Příspěvek je třeba odevzdat ve třech kopiích se třemi kopiemi originálního textu. Text originálu musí obsahovat úplný bibliografický údaj (jméno a příjmení autora, název publikace, místo a rok vydání a název nakladatelství).

Překlady jsou hodnoceny anonymně: soutěžní překlad prosím nepodepisujte, ale označte jej heslem, pod nímž se rozhodnete soutěžit. Ke kopiím originálu a vlastního překladu přidejte zalepenou obálku označenou svým heslem a do ní vložte potřebné osobní údaje: jméno a příjmení, adresu pro doručení běžné pošty, elektronickou adresu, kterou pravidelně užíváte, a úplný název fakulty a univerzity, na níž studujete.

Soutěžní překlad je třeba odevzdat nejpozději do 31. ledna 2015.

Jaké texty a z jakých jazyků mohu překládat?

Soutěžit lze ve dvou kategoriích:

v překladu neliterárního (populárně-naučného nebo publicistického) textu (v rozsahu 7 – 10 normostran) a v překladu literárního textu (7 – 10 normostran u prózy či dramatu, 30 – 40 veršů u poezie).

Soutěžící překládají texty dle vlastního výběru z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, italštiny, ruštiny, polštiny nebo latiny do češtiny.

Zájemci mohou souběžně soutěžit v obou kategoriích nebo v překladu z více než jednoho jazyka.

Mohu pro soutěž přeložit i text, který již byl v českém překladu vydán?

Ano, je to možné. Očekává se však, že jste s dříve publikovaným překladem obeznámeni a že se vůči němu ve stručném překladatelském komentáři vymezíte, tj. vyložíte, v čem se odlišuje Vaše překladatelská metoda, v čem je Váš překlad jiný, nový, v čem může být přínosem. Stručný komentář prosím přiložte ke všem třem kopiím svého překladu.

Jak probíhá vyhodnocení soutěže?

Soutěžní překlady posuzují nezávisle dva členové poroty na katedře jazyka, z něhož soutěžící překládá. Každý soutěžící obdrží v závěru soutěže dva odborné posudky. Všichni účastníci soutěže dostanou certifikát o účasti v soutěži, nejlepší práce budou oceněny čestným uznáním. Pořadí oceněných příspěvků se neurčuje. Celý ročník soutěže bude slavnostně uzavřen v březnu 2015 DNEM S PŘEKLADEM, jehož součástí jsou vedle předání čestných uznání také přednášky předních translatologů, překladatelů a tlumočníků a překladatelské dílny na jazykových katedrách. Seznamy účastníků soutěže, nositelů čestných uznání a výbor nejlepších překladů budou publikovány ve sborníku Den s překladem X v září 2015.

Komu mohu soutěžní překlad zaslat a na koho se mohu obrátit s dotazem?

Soutěžní příspěvky prosím zašlete poštou, popř. odevzdejte osobně na příslušnou katedru dle jazyka originálu:

překlady z angličtiny: Mgr. Renáta Tomášková, Dr. (Renata.Tomaskova@osu.cz)

překlady z němčiny: Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D. (Eva.Hrdinova@osu.cz)

překlady z francouzštiny, italštiny, portugalštiny: Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. (Zuzana.Honova@osu.cz)

překlady ze španělštiny: Mgr. Irena Fialová, Ph.D. (Irena.Fialova@osu.cz)

překlady z ruštiny: Mgr. Vítězslav Vilímek, PhD. (Vitezslav.Vilimek@osu.cz

překlady z polštiny: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. (Jiri.Muryc@osu.cz)

překlady z latiny: Mgr. Richard Psík, Ph.D. (Richard.Psik@osu.cz)

Adresa: název katedry, jméno kontaktní osoby, FF OU v Ostravě, Reální 5, Ostrava 1, 701 03

Těšíme se na Vaši účast a přejeme všem příjemné chvíle strávené překládáním a úspěch v soutěži.

Renáta Tomášková