Rastislav Maďar: Lékařská fakulta musí zůstat součástí Ostravské univerzity

Autor: Ilona Plevová , 1. 10. 2020

5. října čeká Lékařskou fakultu Ostravské univerzity volba nového děkana. Všichni tři kandidáti dostali prostor pro prezentaci na OU@live libovolnou formou i obsahem. V tomto příspěvku se můžete seznámit s docentem Rastislavem Maďarem.


Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS.

Proč jste se rozhodl kandidovat na děkana Lékařské fakulty?

Po problémech, do kterých se dostala naše fakulta s akreditací stěžejního studijního programu Všeobecné lékařství, jsem společně s dalšími kolegy dospěl k názoru, že nový děkan by měl být člověkem, který není vnímán jako součást potíží, jimiž naše fakulta procházela v minulých letech. Měl by být symbolem, ale hlavně nositelem pozitivní změny, která by měla být nástavbou na dosud vybudovaných stabilních pilířích fakulty. Měl by reprezentovat jasný předěl mezi ne vždy pozitivní minulostí, a budoucností, kterou si všichni přejeme. Měl by být kvalitním manažerem s nadhledem a vizí, schopný lidi vést, spojovat a motivovat. Měl by být schopen navázat na vše pozitivní, co bylo a stále je spojováno s naší fakultou a současně přinést nový styl i novou energii, a to samozřejmě nejen vlastní osobou, ale i harmonicky fungujícím a výkonným exekutivním týmem, který si do vedení fakulty vybere. Takto je aktuální situace vnímána nejen ze strany velké části našich akademiků a studentů, ale i z venku. A je pro mě ctí, že mnoho kolegů vidí v mé osobě kandidáta, který uvedené splňuje.

Proč k problémům s udělením akreditace vůbec došlo?

Už delší dobu měl být na fakultě nastavený systém personální politiky, který by ty zásadní problémy nedopustil. Bohužel se ale z různých důvodů zaspala doba a teď se to řeší, jak se říká, s křížkem po funusu. Oslabilo to naši pozici, a to nejen v akademickém světě, ohrozilo existenci fakulty jako lékařské a poškodilo její dobré jméno. Příčin bylo několik, hlavní je teď vyvodit z toho poučení, udělat tlustou čáru a směřovat společně dál v pozitivním nastavení bez opakování stejných chyb. Mezi prvními kroky by měl právě proto nový děkan napravit to, co je naší fakultě aktuálně nejvíc vytýkáno Národním akreditačním úřadem, a to nejen akutním „lepením děr“, ale systémově. Navíc by ze strany nového děkana mělo být jasně deklarováno, že si neumí představit existenci ostravské lékařské fakulty pod hlavičkou jiné než Ostravské univerzity.

Jak dlouho na fakultě působíte?

Naši lékařskou fakultu jsem zažil jako zaměstnanec ještě v dobách, kdy nesla jméno Zdravotně-sociální fakulta, a i později přejmenovanou na Fakultu zdravotnických studií. Na plný úvazek jsem na ni nastoupil 1. února 2005 a bez pár měsíců na ní pracoval na plný pracovní úvazek 5 let. Následně jsem se věnoval hlavně praktické medicíně na dvou ostravských poliklinikách, ale s kolegy z fakulty jsem stále udržoval kontakt. A před třemi lety jsem se na ni vrátil na pozici vedoucího Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. S odstupem 15 let od doby, kdy jsem v ní začal pracovat poprvé, vůbec nepochybuji o tom, že naše fakulta, čímž myslím vždy integrálně i fakultní nemocnici, disponuje potenciálem na to, aby mohla kontinuálně růst, připravovat do praxe kvalitní absolventy a přinášet hodnotné vědecké výstupy.

Jak tedy vidíte tu pozitivní budoucnost lékařské fakulty?

To by bylo na velmi rozsáhlou odpověď. Pokud to zestručním na několik příkladů, naše fakulta by měla být v budoucnu pro zájemce o studium medicíny, ale i dalších zdravotnických programů, tou preferovanou, a ne tou, která jim zbyla, pokud to nevyšlo jinde. Mladým kolegům, ale samozřejmě nejen jim, by měla poskytnout možnost získávat zkušenosti v zahraničí, ale i od špičkových zahraničních kapacit pozvaných přednášet na naši akademickou půdu. Fakulta by měla směřovat k tomu, aby byla v budoucnu schopná v co největším počtu programů produkovat nejen doktorandy, ale i vlastní docenty a profesory. V rámci praktické výuky si hodně slibujeme od dokončení projektu Cvičné nemocnice. Osobně bych významně podporoval vědu a výzkum, i z hlediska finanční motivace, snažil se propojovat týmy různých fakultních pracovišť, převážně teoretické obory navázat na klinické. Budou potřebné grantové dotace schopné přitáhnout další vědecké týmy, pracoval bych i na vztahu k vědě už u pregraduálních studentů. A jako dlouholetý humanitární lékař bych rád vytvořil jednu-dvě zdravotnicko-vzdělávací a vědecko-výzkumné základny v rozvojových zemích – i jako jedinečný zdroj vědeckých dat. To přinese zejména studentům a mladým kolegům neocenitelné zkušenosti po odborné i lidské stránce.

Jaká je Vaše osobní motivace ucházet se o pozici děkana?

Hlavní motivací nového děkana do této volby by za stávající situace rozhodně neměla být tužba stát se děkanem, ale ochota fakultě obětovat to nejlepší ze sebe, využít své znalosti, zkušenosti a dovednosti ve prospěch jejího rozvoje. Tak to alespoň vidím já. Pokud se vše povede, budou se ke své fakultě nadále hrdě hlásit další generace našich absolventů a já budu mít dobrý pocit, že jsem svým dílem přispěl k její stabilizaci a dalšímu zdravému rozvoji.

Deset klíčových bodů Volebního programu

  1. Znovuzískání akreditace pro program Všeobecné lékařství – ve spolupráci s vedením FN Ostrava obsadit v co nejkratším období další klíčové pozice odborníky s vědecko-akademickým titulem docent/profesor v nedůchodovém věku.
  2. Nastavit s vedoucími pracovišť motivační systém personálního zajištění a růstu pracovníků do budoucna.
  3. Uklidnit vnitřní situaci, zlepšit komunikaci směrem dovnitř i navenek, vytvořit pozitivnější mediální obraz fakulty, podrobněji informovat o svých aktivitách (elektronický fakultní Newsletter), těsněji propojit public relations LF OU s FN Ostrava.
  4. Udělat maximum pro úspěšné dořešení projektu „Cvičná nemocnice“ vedoucí ke zlepšení praktické výuky a k lepší přípravě absolventů na vstup do praxe, posílit vybavení pro moderní praktickou výuku i u dalších studijních programů.
  5. Podporovat vědu a výzkum, z hlediska finanční motivace, propojovat týmy různých fakultních pracovišť (převážně teoretické obory navázat na klinické obory), vytvářet grantové dotace schopné přitáhnout další vědecké týmy, pracovat na vztahu k vědě už u pregraduálních studentů.
  6. Podporovat zahraniční spolupráci – vytvářet společné mezinárodní vědecké týmy, být atraktivní pro zahraniční experty a zvýšit mobility akademických pracovníků i studentů do zahraničí.
  7. Najít další zdroje financování pro LF OU, jak rozvojem těch stávajících, tak podporou nových možností.
  8. Zvýšit zájem o studium na naší LF ze strany uchazečů z ČR, ale i v zahraničí ze strany platících studentů, rozvoj zahraniční spolupráce s partnery ve Švýcarsku, Itálii. Podpora aktivit organizovaných studenty.
  9. Dořešení infrastruktury LF OU v areálu Zábřeh – modernizace současných budov LF OU, vytvořit prostor pro další rozšíření prostorových kapacit.
  10. Vytvořit zdravotnicko-vzdělávací a vědecko-výzkumnou základnu v rozvojových zemích – i jako jedinečný zdroj vědeckých dat, a to nejen v oblasti infekčních nemocí.

Životopisy a volební program všech tří kandidátů najdete na webu Lékařské fakulty OU.

Podívejte se na prezentaci dalších dvou kandidátů zde na OU@live:
PhDr. Mgr. Karel Drgáč, Ph.D.

Doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA