OU@live https://alive.osu.cz Živý online magazín Ostravské univerzity Fri, 20 Oct 2017 20:16:03 +0000 cs-CZ hourly 1 Noc vědců 2017 na Fakultě sociálních studií OU https://alive.osu.cz/noc-vedcu-2017-fakulte-socialnich-studii-ou/ https://alive.osu.cz/noc-vedcu-2017-fakulte-socialnich-studii-ou/#respond Fri, 20 Oct 2017 17:46:51 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17921 V letošním ročníku měla fakulta své aktivity rozprostřeny do tří stanovišť.

Příspěvek Noc vědců 2017 na Fakultě sociálních studií OU pochází z OU@live

]]>
V letošním ročníku měla fakulta své aktivity rozprostřeny do tří stanovišť. Jedním z nich byl areál Lékařské fakulty, pak Dolní oblast Vítkovic a také kyvadlová doprava tzv. „Vědecký bus“ spojující tato dvě místa.

V areálu na Syllabově ulici si mohli návštěvníci/ce vyzkoušet na vlastní kůži bezbariérovost ve městě při jízdě na vozíku, dále si prohlédnout a vyzkoušet kompenzační pomůcky v Centru pro rodinu a sociální péči z.s,, dále si zahrát sportovní hru s názvem BOCCIA, navštívit integrační klub Brána nebo si na speciálně upraveném sportovním vozíku vyzkoušet florbal.

Na trase ze Syllabovy ulice (LF OU) do Dolní oblasti Vítkovic si mohli také návštěvníci/ce cestující „Vědeckým busem“ vyzkoušet zážitkové cestování – aneb jaké to je cestovat se zrakovým postižením v MHD, vyzkoušet si zapůjčené kompenzační pomůcky či využít osobní asistence 3 vyškolených průvodkyň (2 studentek a 1 pedagogické pracovnice)

.

V Dolní oblasti Vítkovic připravili společně fakulta a ASLIDO program pro účastníky/ce Noci vědců s názvem Mobilita v bydlení. Skrze divadelní aktivity jsme otevírali téma ubytoven a diskutovali chystaná omezení doplatků na bydlení. Návštěvníci/ce mohli také shlédnout kreslenou výstavu o spekulacích s bydlením a jejich důsledcích, často v podobě chátrajících domů a růstu bezdomovectví a jak se proti takovým postupům dá bránit. V neposlední řadě si mohli vytvořit pohlednici s tématikou domova.

Děkujeme všem účastníkům a účastnicím za návštěvu a organizátorkám a organizátorům za bezproblémovou realizaci aktivit.

Odd. pro zahraniční a vnější vztahy FSS OU

Příspěvek Noc vědců 2017 na Fakultě sociálních studií OU pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/noc-vedcu-2017-fakulte-socialnich-studii-ou/feed/ 0
Eliška Černá: Nehodnotíme, netrestáme. Pracujeme se silnými stránkami rodin https://alive.osu.cz/eliska-cerna-nehodnotime-netrestame-pracujeme-se-silnymi-strankami-rodin/ https://alive.osu.cz/eliska-cerna-nehodnotime-netrestame-pracujeme-se-silnymi-strankami-rodin/#respond Fri, 20 Oct 2017 14:35:58 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17913 Housing First, aneb Bydlení především. Model, který by podle Elišky Černé z Ostravské univerzity mohl zásadně zlepšit stávající sociální péči, byl oceněn prestižní evropskou cenou FEATSNA. Přinášíme rozhovor s úspěšnou mladou výzkumnicí v oboru sociální práce.

Příspěvek Eliška Černá: Nehodnotíme, netrestáme. Pracujeme se silnými stránkami rodin pochází z OU@live

]]>
Bezdomovectví. Jedni striktně odmítají poskytování pomoci těmto individualitám, které se rozhodly na okraji společnosti žít dobrovolně a jsou jí spíše a obtíž. A jiní věří, že právě pomoc těmto lidem může být ve výsledku přínosná pro celou společnost a posouvat ji kupředu. Jednou z nich je i dr. Eliška Černá z Katedry sociální práce při Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity, která se spolu se svým kolegou Štěpánem Ripkou podílela na přípravě pilotního projektu Rapid Re-housing pro město Brno. Ten má pomoci vyřešit problémy s bezdomovectvím právě na základě modelu housing first, tedy bydlení především. Nejde o ostravský vynález, avšak ostravská aplikace tohoto modelu získala prestižní evropskou cenu FEANTSA za nejlepší projekt boje s bezdomovectvím. Celému týmu gratulujeme a přinášíme rozhovor právě s Eliškou Černou.

 

Jak se ke spolupráci s Brnem vlastně dostala Ostravská univerzita? Dalo by se čekat, že město naváže spolupráci spíše s brněnskou Fakultou sociálních studií.

Oslovilo nás samo město Brno, které se při řešení bezdomovectví a bytové nouze rozhodlo využít modelu tzv. housing first tedy bydlení především. Ačkoli se na Masarykově univerzitě nachází Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce Ostravské univerzity je současným průkopníkem na poli sociálního bydlení. Stávající personál katedry disponuje teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi ze zahraničí. Teoretickým analýzám tohoto modelu jsme se s kolegou Štěpánem Ripkou věnovali v rámci svých vědeckých prací a rovněž jsme se podíleli na zahraničních realizacích této sociální politiky. Kolega Ripka tento model komunikoval s městem Brno, které nám nabídlo partnerství v pilotním projektu.

Brněnská aplikace tohoto modelu má tedy předlohy v zahraničí. Liší se něčím? A jakou měl model úspěšnost v zahraničí?

Samozřejmě předpokládáme odlišnosti, avšak tuto otázku bude možné plně zodpovědět teprve po finální evaluaci projektu. Rozdíly jsou dány především specifickým nastavením sociální podpory daného státu. Různit se může například forma podpory bydlení, délka nájemní smlouvy či výše příspěvků na bydlení. Rozdílnou může být i délka a míra asistence poskytované účastníkům projektu. Zahraniční realizace tohoto modelu z USA a dalších evropských zemí dosahovaly 80–90% úspěšnosti, tak uvidíme, nakolik se podaří realizace nám.

V literatuře se můžeme setkat rovněž s pojmem rapid rehousing. Jak spolu oba pojmy souvisí a v čem se liší?

Existují tři základní varianty modelu housing first. První varianta rapid rehousing, tedy „rychlé zabydlení“, ve své původní předloze odpovídá rychlému poskytnutí bydlení rodinám následované krátkou – řekněme půlroční – sociální asistencí, která se postupně snižuje. Původní varianta modelu housing first, tedy „bydlení především“, je mnohem komplexnější a zaměřuje se na jednotlivce s mnoha potřebami, kterým je sociální podpora poskytována po celou dobu potřeby v rozptýlených bytových jednotkách. Třetí formou je komunitní podoba bydlení především. Je určena zejména lidem dlouhodobě na ulici, často seniorského věku, kteří jsou zvyklí žít společně s ostatními. To je umožněno v jedné budově, která je nabízena těmto jednotlivcům. V Brně jde tedy, soudě podle poskytované podpory, spíše o původní housing first variantu zaměřenou na rodiny s dětmi.

Podobné projekty v rámci ČR ale nabízejí i další organizace. V čem je ten váš jiný?

V rámci ČR nabízí své programy sociálního zabydlování více neziskových organizací, například Armáda spásy nebo Naděje. Oproti nim my nabízíme vyšší míru spolupráce, neboť zabydlování je složitý proces, se kterým je třeba rodině dlouhodobě pomáhat. Následnou pomoc tedy časově neohraničujeme. Snažíme se rovněž být výrazně asertivní. Sociální pracovníci s přidělenými rodinami intenzivně komunikují, přestože se někdy rodiny nedaří kontaktovat, vyhýbají se spolupráci nebo nejsou během kontrolních návštěv příliš sdílné. Tímto odmítavým postojem se však sociální pracovník nesmí nechat odradit. Zároveň se snažíme ctít princip tzv. harm reduction, což je princip zaměřující se snižování negativních dopadů určité situace. Pokud se například v rodině vyskytne problém závislosti, bere se to jako nepříjemná, leč daná věc, za kterou je nebudeme trestat například vypovězením z programu, ale naopak pomůžeme nabídnutím další sociální podpory. Celkově je míra přijetí dané rodiny pracovníkem vysoká, a podpora je postavená na práci se silnými stránkami dané rodiny. Pracovníci nehodnotí a netrestají.

 

Jak k dosavadnímu průběhu projektu staví brněnské zastupitelstvo?

Zpočátku jsme naráželi na určitý odpor a pochybnosti ze strany některých komunálních partají, nicméně tato skepse pomalu ustupuje. Projekt v současnosti běží podle plánu, máme tedy zabydleno 50 rodin. Realizační tým pravidelně dostává zpětnou vazbu od týmu evaluačního a převádí tato doporučení do praxe tak, abychom zajistili hladký průběh a životaschopnost projektu. Aktuální názory politiků se v nadcházejících dnech dozvíme během diskuzí v rámci tzv. politického boardu, který pravidelně organizuje brněnský zastupitel pro sociální oblast a na kterém se setkávají politici všech úrovní věnující se této problematice.

A co názory brněnské veřejnosti? I těm jste věnovali pozornost?

Reakce veřejnosti jsme sledovali a víme, že zpočátku nebyla projektu příliš nakloněna. V rámci diskuzí jsme zaregistrovali určité stereotypní námitky až mýty, které se snažíme vyvracet.

Můžete některé z těchto mýtů zmínit?

Jednou z výtek veřejnosti bylo konstatování, že je nespravedlivé rozdávat byty zadarmo některým lidem, zatímco jiní si je musí řádně platit. Zde je třeba podotknout, že účastníci projektu platí v přidělených městských bytech standartní nájemné a mají stejné smluvní povinnosti jako běžný nájemník.

Jiné výtky poukazovaly na nemožnost poklidného soužití nepřizpůsobivých občanů s těmi řádnými. Zde je třeba zmínit, že účastníci projektu se zavázali dodržovat určitá pravidla a jejich nedodržování by mohlo v závažných případech vést k výpovědi z nájmu. K narušení občanského soužití však příliš nedochází. Dosud evidujeme pět stížností, z nichž jedna se ukázala být neoprávněnou a zapříčiněnou spíše stěžovatelem. Ty další se terénním pracovníkům pak podařilo vyřešit ke vzájemné spokojenosti obou stran. Z terénních průzkumů víme, že vzájemné vztahy jinak poměrně dobře fungují a tyto obavy veřejnosti se ukázaly jako liché.

Často zmiňovaná byla rovněž finanční nákladnost celého projektu, tedy že město dotuje celý projekt ohromnými částkami peněz. Když pomineme fakt, že většina finančních prostředků pochází z fondů EU a Brno přispívá k celkovým nákladům projektu jen zlomkem, tak bychom rádi ukázali, že na bydlení zaměřené politiky mohou být v konečném důsledku levnějším a přínosnějším řešením než stávající praxe sociální péče v ČR. Sehrává zde totiž roli řada faktorů, jako je míra kriminality, která je mnohem  vyšší, pokud člověk nemá střechu nad hlavou. Nebo prevence drahé ústavní péče, do níž se děti z rodin bydlících v nevyhovujícím prostředí často dostávají. Součástí projektu také bude srovnávací studie, která porovná poměry vynaložených nákladů a výhod plynoucích z daných přístupů.

Jakým klíčem probíhal výběr rodin do projektu?

Výběru předcházelo mapování situace v rámci tzv. registračního týdne. Během něj tým výzkumníků, studentů, sociálních pracovníků, sociálních kurátorů a dobrovolníků z neziskových organizací metodicky sbíral data o rodinách nacházejících se v bytové nouzi. Z celkových 420 rodin, které souhlasily se zařazením do projektu, bylo následně vylosováno padesát, kterým byl přidělen městský byt. V rámci evaluace projektu rovněž sledujeme kontrolní skupinu dalších sta rodin, s nimiž budeme srovnávat životní situaci a její případný posun rodin zabydlených.

Odřekly některé rodiny, které byly vylosovány, svou účast?

Vyskytly se, tuším, dva ojedinělé případy. V tom prvním si jedna rodina sama našla bydlení v iniciační fázi projektu, a tudíž z něho odstoupila. Jedna zase měla problém pobírat pomoc od neziskové organizace IQ Roma servis, která zajišťuje sociální pomoc účastníkům projektu. Tyto okrajové případy ale kontrastují s převážně radostí vylosovaných rodin.

Jaké podmínky se tedy účastníci projektu zavázali dodržovat?

Pro zúčastněné rodiny vyplývají klasické povinnosti řádného nájemníka, tedy platit nájem a dodržovat pokojné sousedské soužití. Rovněž se zavazují ke spolupráci s přiděleným sociálním pracovníkem neziskové organizace IQ Roma servis, který na rodinu dohlíží a asistuje jí. Nájemní smlouva se uzavírá vždy na 12 měsíců a jejímu prodloužení předchází právě hodnocení plnění těchto závazků.

Zmínila jste sociální pracovníky, kteří rodinám pomáhají. Jakým způsobem?

Sociální pracovníci pokrývají širokou oblast podpory, zejména zaměřenou právě na samostatné bydlení. V počátcích procesu zabydlování se jednalo především o administrativní pomoc spojenou se změnou adresy, registrací dětí do spádových škol, vyřizováním příspěvků na bydlení a podobně. Asistovali i při samotném stěhování a zprostředkovávali odstranění případných nedostatků v přidělených bytech. Po úspěšném zabydlení rodinu podporují v naplňování jakýchkoliv potřeb, které rodina identifikuje, diskutují s rodinami řádné plnění nájemních podmínek, pomáhají s komunikací s úřady i sousedy a směřují rodinu k udržitelné hospodárnosti.

Co čeká rodiny, které řádně absolvovaly celou dvouletou fázi, po skončení programu?

Rodiny jsou od prvopočátku především klasickými nájemníky, a těmi také zůstanou, pokud naplňují standartní podmínky nájemní smlouvy, Rodinám, které nadále budou potřebovat asistenci, zůstanou nadále k dispozici sociální pracovníci. Organizace IQ Roma Servis si podala žádost na návazný projekt, v jehož rámci by mohla nadále pomáhat třiceti rodinám. Při stanovení tohoto rozsahu se vycházelo z předpokladu, že dvacet rodin z pilotní fáze bude zcela stabilizováno a nebudou nadále pomoc potřebovat. Dvaceti rodinám se pak může nadále poskytovat celková asistence a zbylý čas a prostředky organizace využije podle aktuální potřeby.

A co čeká vás výzkumníky? Plánujete nějaký navazující výzkum?

Doufáme, že získáme prostředky, abychom mohli rodiny nadále monitorovat i po skončení pilotní fáze. Některé životní změny spojené se zabydlením, například zlepšení školních výsledků, zdravotního stavu či zvýšení zaměstnanosti účastníků se projeví až v dlouhodobější perspektivě. Rovněž doufáme, že budeme nadále přítomni u dalšího pokračování projektu, pokud se v pilotní fázi osvědčí a Brno jej bude nadále praktikovat.

Plánujete nabídnout projekt i dalším městům?

Máme ambice. Pokud se pilot osvědčí, doufáme v rozšíření politiky bydlení především do dalších měst. Model propagujeme v rámci pravidelných setkání poskytovatelů sociálních služeb a zástupců obcí, kde si zúčastněné subjekty vyměňují zkušenosti a diskutují dílčí témata týkající se řešení bytové nouze svých občanů. Naším cílem je objasnit principy fungování modelu, představit jeho výsledky a tím motivovat poskytovatele sociální péče k jeho vyzkoušení. Naší největší ambicí je pak projekt posunout na celonárodní úroveň k Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Jak toho chcete dosáhnout?

Toto ministerstvo v současnosti sleduje v rámci jiného projektu efektivitu sociální praxe v sociálním bydlení ve 14 obcích včetně Brna, ale i Ostravy. Každá ze zúčastněných obcí řeší politiku sociálního bydlení odlišným způsobem. Některé obce praktikují spíše praxi prostupného zabydlování, kdežto Brno zkouší právě model bydlení především. Pokud se housing first ukáže jako efektivní, je možné, že MPSV přistoupí k jeho implementaci do celonárodní politiky.

Mají studenti Ostravské univerzity nějakou možnost podílet se na realizaci projektu, případně hodnocení jeho průběhu?

Ta možnost zde samozřejmě je. V projektu se aktivně angažuje jedna studentka, která aktuálně zpracovává analýzu mediálních výstupů. Rovněž pomáhala při zpracovávání informací, přepisech rozhovorů a vůbec všude, kde bylo třeba. Sama jsem vypsala rovněž témata bakalářských a diplomových prací, které jsou dosud k dispozici, takže možnosti podílet se na projektu i do budoucna jsou.

 

Příspěvek Eliška Černá: Nehodnotíme, netrestáme. Pracujeme se silnými stránkami rodin pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/eliska-cerna-nehodnotime-netrestame-pracujeme-se-silnymi-strankami-rodin/feed/ 0
Město Pardubice hostilo 20. ročník česko-japonského semináře https://alive.osu.cz/mesto-pardubice-hostilo-20-rocnik-cesko-japonskeho-seminare/ https://alive.osu.cz/mesto-pardubice-hostilo-20-rocnik-cesko-japonskeho-seminare/#respond Fri, 20 Oct 2017 10:14:00 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17317 Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování pořádal jubilejní již dvacátý ročník česko- japonského semináře v Pardubicích.

Příspěvek Město Pardubice hostilo 20. ročník česko-japonského semináře pochází z OU@live

]]>
Jubilejní kulatý již 20. ročník česko-japonského semináře, celým názvem Czech-Japan seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty, se konal opět v České republice, tentokrát v Pardubicích. Hlavním organizátorem byl Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, nicméně dostalo se nám podpory nejen organizační, ale i finanční od dalších subjektů. Kulatý ročník semináře navázal na svoji dlouholetou tradici, o které jsme psali v příspěvku před dvěmi lety, kdy pořadatelem byla univerzita v Hradci Králové.  V minulém roce se seminář opět vrátil do Japonska na ostrov Kjúšú do města Kitakjúšú, aby se opět, jak to bývá v lichých letech tradicí, vrátil do České republiky.

Akce se konala ve dnech 17.-20. září za podpory hned tří sponzorů. „Musíme poděkovat zejména primátorovi Statutárního města Pardubice Ing. Martinovi Charvátovi, náměstkům a celé Radě města, neboť z jejich rezervy jsme obdrželi největší dotaci. Skutečně nám to velice pomohlo a demonstrovalo to, jak Pardubice dokáží pomáhat nejen akcím sportovního, environmentálního, vzdělávacího či kulturního charakteru, ale současně myslí i na podporu města jakožto vyspělého univerzitního centra regionu. Kéž by se nám dostávalo takového jednání a podpory všude“, říká doc. Martin Štěpnička, který akci organizoval z pozice finančního předsedy.

Dále akci finančně podpořili i Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd ČR a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. „Moc děkujeme panu Jirouškovi z Národního památkového ústavu, správci hradu Kunětická hora, který jsme využili na koncert jazzového tria pod záštitou primátora Pardubic a následnou slavnostní večeři. Pro asijské účastníky to byl dle jejich slov neopakovatelný zážitek. Úžasná byla spolupráce s Hotelem Zlatá štika a jmenovitě paní Popilkovou, manažerkou hotelu. Každé naše nestandardní přání se okamžitě měnilo v realitu. S takovýmito partnery bych dokázal organizovat akce každý měsíc“, doplňuje doc. Štěpnička.

Na akci se celkem potkalo na 40 účastníků z ČR, Japonska a Jižní Koreje, kteří společně se svými mladými doktorandy odprezentovali celkem 27 příspěvků. Mezi aktivní stále prezentující účastníky patřili prof. Vlach a prof. Ramík, kteří patří mezi zakládající členy a iniciátory této mezinárodní spolupráce, když v roce 1999 na základě bilaterálního grantu umožnili organizovat ihned dva česko-japonské semináře, první v japonské Ishikawě a druhý v Čeladné.

Během třídenního semináře výše uvedený vysoký počet přednášek, možná i rekordní v historii česko-japonských seminářů, nedovolil účastníkům příliš využít volného času pro poznání okolí. Proto se jim organizátoři rozhodli pobyt zpestřit nejen plánovaným koncertem v rytířském sále státního hradu Kunětická hora a večeří v hradních sklepeních, ale i zajištěním prohlídky historického centra města s průvodkyní. Ta nabídla méně tradiční pohled na město spojované spíše se sportem, chemickým průmyslem a perníkem, které si nezaslouženě jen málokdo spojí s úžasnou historií a nádhernými památkami. Všem děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na setkání opět za rok v Japonsku.

Příspěvek Město Pardubice hostilo 20. ročník česko-japonského semináře pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/mesto-pardubice-hostilo-20-rocnik-cesko-japonskeho-seminare/feed/ 0
Ostravské hokejové derby 2017: Tentokrát v listopadu! https://alive.osu.cz/ostravske-hokejove-derby-2017-tentokrat-listopadu/ https://alive.osu.cz/ostravske-hokejove-derby-2017-tentokrat-listopadu/#respond Fri, 20 Oct 2017 10:08:58 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17864 Legendární Ostravské hokejové derby dvou univerzit se opět vrací na scénu. Se změnou termínu přichází naděje pro Ostravskou univerzitu na prolomení tříleté hokejové kletby. Kupte si lístek co nejdříve a pojďte fandit Ostravské!

Příspěvek Ostravské hokejové derby 2017: Tentokrát v listopadu! pochází z OU@live

]]>
Tady nepůjde o žádný hokejíček na rybníku mezi amatéry, ani o klidnou podívanou. Ostravské hokejové derby znamená vyprodanou arénu, bouřlivou atmosféru, pivo, hezké holky a hlavně prvotřídní hokej těch nejlepších hráčů z VŠB a OSU! To je v souhrnu Ostravské hokejové derby. Kdo byl ten ví, kdo nebyl či nezná, je srdečně zván!

To, proč je derby tento rok podruhé, jsme vám už vysvětlili (zde), takže přejdeme rovnou k tomu nejdůležitějšímu. Pro ty, kteří ještě nepostřehli, máme pozvánku na Ostravské derby, kdy se Vysoká škola Báňská – TU Ostrava utká s Ostravskou univerzitou již 7.11. 201718:00 tradičně v RT TORAX ARÉNĚ. Vstupenky už jsou v předprodeji od 16.10. do 25.10 za 100kč, a to ve Forum Nová Karolina  nebo v Maledě na rektorátu v Ostravě – Porubě. Poté budou vstupenky za 120kč a nebo na místě za 150kč.

Akce je nejen o tvrdém hokeji, ale jako každý rok pro vás máme připravený zábavný doprovodný program, hodně piva a hlavně oblíbenou After party. Také letos se bude konat ve Vrtuli a staré Menze, kde je kapacita až 1500 lidí.  Na památku a pro další ročníky si už nyní můžete kupovat oblečení s logem vaší univerzity a to buď na našem e-shopu nebo přímo na místě. Věřte, že je super pak potkávat lidi v mikinách či čepicích OSU nebo VŠB na různých místech po celé ČR.

V Ostravě vždy existovala velká míra rivality mezi studenty Vysoké školy Báňské – TU Ostrava a studenty Ostravské univerzity, tak jsme se rozhodli, že necháme studenty, aby ukázali, která univerzita je lepší na ledě! Kdo by přece nemiloval hokej.

Každá univerzita si zvolí své hokejové reprezentanty a ti poté společně trénuji a připravuji se na slavné derby. Nejsou to však ledajací hráči, jde o kluky, kteří sice studují na univerzitách, ale zároveň se věnují hokeji na vysoké úrovni. V týmech se mohou objevit  hráči z Extraligy, WSM Ligy, Druhé ligy i Krajského přeboru. Za VŠB – TUO nastoupili v minulosti například hráči  HC Vítkovice Ridera Petr Kolouch a Lukáš Kovář  a za Ostravskou univerzitu Petr Strapáč . Dalším z magnetů mezi hráči je jeden z největších bojovníků na hřišti David Zachar, který už si dokonce stihl zahrál derby za obě vysoké školy! Součastí týmu byly také dívky hrající ženskou extraligu, které si rychle získaly sympatie a respekt diváků i soupeře. Na koho se můžete těšit 7.11. 2017? To bude známo po uzavření soupisek, tedy 30.10.2017.

V současné době, po čtyřech odehraných derby, drží  titul hokejového krále Ostravy VŠB, na utkání to je 3:1 v její prospěch. Ostravská univerzita má tedy pořádnou motivaci snížit skóre. Tak co, už víte komu budete fandit?

Příspěvek Ostravské hokejové derby 2017: Tentokrát v listopadu! pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/ostravske-hokejove-derby-2017-tentokrat-listopadu/feed/ 0
Dny proti chudobě na Fakultě sociálních studií OU https://alive.osu.cz/dny-chudobe-fakulte-socialnich-studii-ou/ https://alive.osu.cz/dny-chudobe-fakulte-socialnich-studii-ou/#respond Fri, 20 Oct 2017 08:08:26 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17897 Ve druhém říjnovém týdnu proběhly akce 12. ročníku kampaně Dny proti chudobě, Ostrava 2017.

Příspěvek Dny proti chudobě na Fakultě sociálních studií OU pochází z OU@live

]]>
Ve druhém říjnovém týdnu proběhly akce 12. ročníku kampaně Dny proti chudobě, Ostrava 2017. V rámci Dnů proti chudobě pořádaly dne 10. 10. 2017 Armáda spásy, Charita Ostrava a Fakulta sociálních studií OU 11. odborný seminář pod vedením moderátora prof. Oldřicha Chytila.

Seminář se zabýval následujícími tématy. Nad tématem Chudoba v nás a kolem nás – chudoba s otazníky se zamýšlel filosof Dr. Vladimír Šiler. K tématu Přehlížená chudoba se vyjadřoval teolog Mgr. Vítězslav Řehulka. Účastníky semináře seznámila s výsledky svého výzkumu Život seniorů na hranici chudoby Mgr. Martina Pulkertová, doktorandka Fakulty sociálních studií. Členky Fakulty sociálních studii doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D, Mgr. Anna Krausová, Ph.D. a doktorandka Mgr. Zuzana Stanková prezentovaly dílčí výsledky výzkumu Zdraví obyvatel azylových domů.

V závěru semináře proběhla diskuze, na které odpovídali na zvídavé otázky účastníků semináře prezentující hosté. Odborný seminář se setkal jako každoročně s velkým zájmem odborné veřejnosti, což jen dále motivuje organizátory k přípravě kampaně pro následující rok.

Věříme, že prezentované poznatky obohatí naše myšlení i konání.

Odd. pro zahraniční a vnější vztahy FSS OU

Příspěvek Dny proti chudobě na Fakultě sociálních studií OU pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/dny-chudobe-fakulte-socialnich-studii-ou/feed/ 0
Grammy na Ostravské: Zveme vás na Akademický den OU 2017 https://alive.osu.cz/grammy-ostravske-zveme-vas-akademicky-den-ou-2017/ https://alive.osu.cz/grammy-ostravske-zveme-vas-akademicky-den-ou-2017/#respond Thu, 19 Oct 2017 19:01:22 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17890 Využijte rektorského volna a přijďte zažít hvězdnou atmosféru Akademického dne Ostravské univerzity. Ceny rektora převezmou úspěšní studenti a akademici v dolnovítkovickém Gongu 14. listopadu od 13 hodin.

Příspěvek Grammy na Ostravské: Zveme vás na Akademický den OU 2017 pochází z OU@live

]]>
Kdo nezažil Akademický den Ostravské univerzity, těžko si umí představit, že některý akademický ceremoniál může dosáhnout tak velkolepé atmosféry. Předávání Cen rektora připomíná slavné Grammy a vystoupení akademiků zase proslovy na TED. Přijďte to zažít taky.

14. listopadu 2017 je od 12 hodin vyhlášeno rektorské volno. Od 13 hodin začne Akademický den Ostravské univerzity v Multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Na programu je zejména předání Cen rektora akademikům i studentům za jejich úspěchy a zásluhy pro společnost. Na akademické půdě však nesmí chybět odborný výklad, avšak s trochou nadsázky a vtipu. Vystoupí prorektor Ostravské univerzity, proslulý řečník docent Pavel Drozd a děkan Fakulty umění Ostravské univerzity, proslulý ostravský performer docent František Kowolowski.

Po skončení programu, který doprovodí žesťový kvintet a komorní orchestr Fakulty umění Ostravské univerzity čeká na všechny návštěvníky raut včetně pití zdarma.

Lépe než slova však atmosféru Akademického dne Ostravské univerzity vykreslí video z loňského ročníku či medailonky loňských vítězů Cen rektora. Podívejte se a nalaďte se na Grammy na Ostravské!

 

 

Příspěvek Grammy na Ostravské: Zveme vás na Akademický den OU 2017 pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/grammy-ostravske-zveme-vas-akademicky-den-ou-2017/feed/ 0
14. mezinárodní konference IARTEM v Lisabonu https://alive.osu.cz/14-mezinarodni-konference-iartem-lisabonu/ https://alive.osu.cz/14-mezinarodni-konference-iartem-lisabonu/#respond Thu, 19 Oct 2017 09:48:12 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17867 Pedagogové PdF se zúčastnili mezinárodní konference International Association for Research on Textbooks  and Educational Media

Příspěvek 14. mezinárodní konference IARTEM v Lisabonu pochází z OU@live

]]>
Tým odborných pracovníků Pedagogické fakulty se zúčastnil 14. mezinárodní konference IARTEM (International Association for Research on Textbooks  and Educational Media), která proběhla ve dnech 27. – 29. 9. 2017 na Univrerzitě Lusofóna v Lisabonu. Ústředním tématem konference, které se zúčastnilo přes 150 odborníků z celého světa, byla role digitálních médií ve vzdělávání. V odborných sekcích zazněly dva příspěvky našich kolegů „Has the use of classroom teaching and learning resources changed? An analysis of TIMSS Studies 2007-2015 data on the use of resources“, autorů Zuzany Sikorové, Ivy Červenkové, Marka Václavíka, & Ivany Fialové. Ve druhém příspěveku „Scaffolding strategies in printed learning resources used in Czech lower secondary schools“, autorek Ivy, Červenkové, Zuzany Sikorové a Kateřina Kostolányové, byly představeny výsledky výzkumu realizovaného na českých základních školách. Na konferenci proběhla také jednání užšího týmu odborníků s cílem připravit mezinárodní výzkumný projekt v rámci výzkumného programu ERA. V úvodu konference zazněla slova rozloučení a vzpomínka na jednoho z nejvýznamnějších aktérů IARTEM, dlouholetého prezidenta asociace a člena Centra pedagogického výzkumu PdF OU, prof. Mika Horsleyho, který měl zásadní vliv na rozvoj kooperace mezi odborníky jednotlivých zemí. Mike zemřel v září 2016 po dlouhé nemoci. Důstojnou a zároveň dojemnou vzpomínku na Mika připravila a přednesla členka hlavního výboru a koordinátorka výzkumu IARTEM, PhDr. Zuzana Sikorová, PhD.

IARTEM

IARTEM

IARTEM

Příspěvek 14. mezinárodní konference IARTEM v Lisabonu pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/14-mezinarodni-konference-iartem-lisabonu/feed/ 0
Víkendová akademie aneb Uspěješ na trhu práce? https://alive.osu.cz/vikendova-akademie-aneb-uspejes-trhu-prace/ https://alive.osu.cz/vikendova-akademie-aneb-uspejes-trhu-prace/#respond Mon, 16 Oct 2017 09:45:55 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17849 Co od vás čekají personalisté? Jak se správně prezentovat a jak vypracovat CV tak, aby vám otevřelo dveře k vysněné kariéře? Přihlaste se na víkendové akademie zdarma – jen pro studenty Ostravské univerzity.

Příspěvek Víkendová akademie aneb Uspěješ na trhu práce? pochází z OU@live

]]>
V termínech 4. – 5. 11. a 25. – 26. 11. proběhnou dvě víkendové akademie zdarma, ve kterých budou mít studenti Ostravské univeizrty jedinečnou příležitost setkat se s odborníky z praxe, získat cenné kontakty a zvýšit tak svůj potenciál na trhu práce.

Máte příležitost vyzkoušet si assessment centrum nanečisto (moderní diagnostická metoda užívaná při výběrových řízeních), development centrum (mapuje kompetenční vybavenost zaměstnanců), dozvědět se jak na CV, jak správně prezentovat sám sebe a své dovednosti – a to z pohledu zkušených personalistů. Dalšími tématy bude také finanční gramotnost, projektové řízení, moderní management nebo PR.

Akademie probíhá ve výše uvedených termínech vždy ve dvou blocích: dopolední blok od 9.00 do 12.10, následuje obědová pauza (občerstvení je pro všechny účastníky zajištěno!) a odpolední blok od 13.15 do 17.00, který je pojat jako networking pro zájemce. Jde o mimořádnou příležitost jen pro studenty Ostravské univerzity, kterou dostali díky financím Moravskoslezského kraje z projektu Podpora zvýšení konkurenceschopnosti studentů Ostravské univerzity na trhu práce. Akademie se konají na ulici Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava, v sídle firmy HERTIN s.r.o.

Je možné se přihlásit buď na jeden vybraný termín, nebo na oba. Přihláška je závazná, pokud se nebudete moci dostavit, je potřeba za sebe sehnat náhradu. Hlásit se můžete na emailu lucie.dokoupilova@osu.cz a maximum je 30 účastníků na jednu akademii (rozhoduje rychlost přihlášení).

Proto s přihlášením neotálejte a zajistěte si cenné informace a pohled zaměstnavatele, respektive jeho personalistů na to, jak by se měl uchazeč o práci prezentovat. Již brzy se vám to může velmi hodit!

Příspěvek Víkendová akademie aneb Uspěješ na trhu práce? pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/vikendova-akademie-aneb-uspejes-trhu-prace/feed/ 0
Onomastický ŠRÁMEK 33. V Závětří a V závětří: jak píšeme předložkové názvy https://alive.osu.cz/onomasticky-sramek-33-zavetri-zavetri-piseme-predlozkove-nazvy/ https://alive.osu.cz/onomasticky-sramek-33-zavetri-zavetri-piseme-predlozkove-nazvy/#respond Mon, 16 Oct 2017 09:39:31 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17812 Když mi přijde dopis do ulice „v Závětří“, bodne mě u srdce. Chyba je jasná, i když lidi, kteří chodili do školy před rokem 1993, těžko už někdo přeučí. Ale jak je to, když se mám s někým setkat u/U k/Kamene?

Příspěvek Onomastický ŠRÁMEK 33. V Závětří a V závětří: jak píšeme předložkové názvy pochází z OU@live

]]>
Na horním konci ulice V Závětří (Ostrava-Svinov) je místo, kde je na podstavci umístěn dekorativní balvan. Lidé se u něj běžně potkávají a bylo by zajímavé podívat se na jejich SMS nebo facebookové zprávy: „Dneska u kamene?“ – „Dneska U kamene?“ – „Dneska u Kamene?“ – „Dneska U Kamene?“ – Podle Pravidel českého pravopisu bychom asi měli zvolit variantu třetí (typ „sejdeme se na Můstku“, kdy se místo jmenuje Na Můstku), ale kde je hranice ustálenosti pomístního jména? – A není nakonec případnější, aby nebylo velkým napsáno nic? – Místo mechanického rozlišování mezi správným a nesprávným je možné se na věc podívat funkčně a zhodnotit, co ta která SMS o svém pisateli vypovídá. První autor název místa považuje za obecné jméno; píše rychle, ale riskuje, že nebude pochopeno, o kterém kameni se mluví. Druhý může akcentovat kámen až příliš (nejde náhodou o hospodu v okolí, jejíž jméno jen špatně napsáno?); a třetí působí skoro jako z Pána prstenů: mytologizace Kamene zde dostupuje vrcholu. Čtvrtý pak (řečeno s Pravidly) tu hospodu skutečně myslí, nebo jen volí nejjednodušší, anglosaské řešení: vše velkým. Princip nejmenšího úsilí nás tak vrací znovu k pisateli prvnímu.

Čtverý pravopis, čtvero interpretací a čtvero implikací. Při řešení problému se tak ideálně snoubí onomastika s pragmatikou.

Příště – Temný hvozd na porubském pátém obvodě

 

Příspěvek Onomastický ŠRÁMEK 33. V Závětří a V závětří: jak píšeme předložkové názvy pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/onomasticky-sramek-33-zavetri-zavetri-piseme-predlozkove-nazvy/feed/ 0
Didaktické intervence ´17 / I. https://alive.osu.cz/didakticke-intervence-17-centru-pant-poprve-17-rijna-od-15-45-17-45/ https://alive.osu.cz/didakticke-intervence-17-centru-pant-poprve-17-rijna-od-15-45-17-45/#respond Mon, 16 Oct 2017 08:07:51 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17608 Už čtvrtým rokem představujeme trendy v didaktice humanitních předmětů a hledáme cesty k efektivnější, inspirativnější a přitažlivější výuce. Poprvé 17. října (15.45 - 17.45) v Centru PANT.

Příspěvek Didaktické intervence ´17 / I. pochází z OU@live

]]>
Tentokrát volíme koncept “studenti učí studenty učit”. Během čtyř setkání představíme vždy dvě modelové hodiny, o jejichž  “nosnosti” budeme následně uvažovat s ostatními studenty, didaktiky na FF a našimi středoškolskými kolegy.

Stáhnout (PDF, 258KB)

 

Příspěvek Didaktické intervence ´17 / I. pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/didakticke-intervence-17-centru-pant-poprve-17-rijna-od-15-45-17-45/feed/ 0
Vyrovn(áv)at se s minulostí https://alive.osu.cz/vyrovnavat-se-minulosti/ https://alive.osu.cz/vyrovnavat-se-minulosti/#respond Fri, 13 Oct 2017 12:30:47 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17560 Jaký je pohled německé společnosti na vlastní koloniální minulost? - Beseda s prof. Reinhartem Kösslerem se uskuteční v Centru PANT v pátek 13. 10. (18.00).

Příspěvek Vyrovn(áv)at se s minulostí pochází z OU@live

]]>
Besedu se sociologem prof. Reinhartem Kösslerem (Universität Freiburg) moderuje vedoucí katedry sociologie na FF dr. Nicole Horáková Hirschlerová. Tlumočení z angličtiny je zajištěno.

Kolonialismus je v současnosti intenzivně diskutovaným tématem. V květnu skončila v Německém historickém muzeu v Berlíně rozsáhlá výstava Německý kolonialismus. Fragmenty minulosti a přítomnosti. Jak se s tímto úsekem svých dějin vyrovnávají naši sousedé a může být tento přístup inspirativní i pro českou společnost?

Přijďte si v této věci udělat jasno.

Příspěvek Vyrovn(áv)at se s minulostí pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/vyrovnavat-se-minulosti/feed/ 0
Jak se z Neznámé stane Zebra https://alive.osu.cz/se-nezname-stane-zebra/ https://alive.osu.cz/se-nezname-stane-zebra/#respond Fri, 13 Oct 2017 09:06:02 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17810 Byl konec října, když jsem se na výuce suplované naší doktorandkou dozvěděla o nějaké Skupině aktivních studentů a možnosti přidat se. Váhala jsem, ale když...

Příspěvek Jak se z Neznámé stane Zebra pochází z OU@live

]]>
Byl konec října, když jsem se na výuce suplované naší doktorandkou dozvěděla o nějaké Skupině aktivních studentů a možnosti přidat se.

Váhala jsem, ale když mě pozvala i na promítání filmu Gayby Baby a viděla jsem, co zhruba dělají a jaký mají jejich aktivity formát, řekla jsem si, že přijdu i na schůzku a uvidím.

Přišla jsem s tím, že zjistím, co to teda je, jak to funguje a co tam mám a můžu dělat já, Neznámá, studentka „s plenkami“, po prvním měsíci na univerzitě. Padla první, téměř vražedná, otázka. Co od setkání čekám – to jsem vážně nevěděla, jestli jsem na správném místě. Přece jsem to přišla teprve zjistit, nečekám nic! Získala jsem základní informace a stále ještě nevěděla – jen jsem si řekla, že to zkusím. Aspoň další schůzku.

Pak jsem přišla znova. No a už to začalo. Při plánování aktivit na další semestr jsem cítila, že na správném místě jsem. Tedy, o místo ani tak nejde, cítila jsem, že se nacházím mezi správnými lidmi. A tak se stalo, že jsem jednoduše zůstala, protože věřím, že to tak je super a navíc to, co děláme, pro mě má smysl.

Během našeho fungování se ze (pro studenty odpudivě znějící) Skupiny aktivních studentů stala Zebra. Změnil se nejen název – je nás stále více a děláme pořád větší množství dobrých akcí. Pro mě je Zebra prostě parádní. Na dnešní dobu poměrně unikát. Studenti bakaláře společně s doktorandy, ženy i muži, demokracie, spolupráce, přátelství, soulad i přes pestrost názorů, kontakty, známosti.

Když si to tak zpětně přebírám, Zebra je mnohem víc, než jen aktivity – jsou z nich snad vždy větší výnosy, než je úsilí. Setkávám se s (často významnými) lidmi, které bych jinak nepotkala, získala jsem zkušenosti, které bych neměla, mám fajn práci, o niž bych stěží zavadila, mám super kamarády, dělám, co bych nedělala a dost mě to baví. Prostě jsem Zebra a každý to o mně ví.

Být aktivní, zapojovat se, dělat něco navíc je dneska možná divné, ale zaručeně se to vyplácí. Člověk tím nemůže nic ztratit. Vždycky jenom získat. Získá však zpravidla násobky svého úsilí. A to je fajn.

Jestli jsi na tom podobně jako já loni, zapojit by ses chtěl(a), ale máš strach, divný pocit, pořád nevíš … tak se neboj přijít a zjistit, kdo je Zebra. Rádi Tě mezi nás přivítáme, protože Zebra je o lidech. A s novými lidmi přichází nové nápady, myšlenky, obohacení, zkrátka přichází změna.

Věřím, že i Ty jen získáš.

Jeden ze Zebřiných pruhů

 

 

Příspěvek Jak se z Neznámé stane Zebra pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/se-nezname-stane-zebra/feed/ 0
Tradičně netradiční – tentokrát VESMÍRNÁ – imatrikulace prváků PřF OU https://alive.osu.cz/tradicne-netradicni-tentokrat-vesmirna-imatrikulace-prvaku-prf-ou/ https://alive.osu.cz/tradicne-netradicni-tentokrat-vesmirna-imatrikulace-prvaku-prf-ou/#respond Fri, 13 Oct 2017 06:43:02 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17783 Slavnostní vesmírná imatrikulace ke studiu na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity pro studenty prvních ročníků se uskutečnila ve čtvrtek 12. října 2017 v kině Vesmír.

Příspěvek Tradičně netradiční – tentokrát VESMÍRNÁ – imatrikulace prváků PřF OU pochází z OU@live

]]>
O naší Přírodovědecké fakultě se ví, že pořádá imatrikulace studentů prvních ročníků netradičně… Osvědčilo se nám to a proto jsme v tomto duchu pokračovali i letos. Studenti prvních ročníků PřF OU složili svůj slib, kterým zpečetili své odhodlání být dobrými studenty a respektovanými členy naší akademické obce. Svůj proslov ke studentům přednesl jak děkan PřF OU Jan Hradecký, tak proděkan pro vnitřní a vnější vztahy Tomáš Drobík, který všem zúčastněným studentům popřál na závěr těmito slovy: “Imatrikulace je pouze začátkem skvělé etapy vaší jízdy životem studenta. Přeji vám, ať se vám při studiu daří a rozvinete naplno svůj potenciál. Vždy se řiďte sloganem: Always look on the bright side of Science!”

Takže naši milí prváci: “Na shledanou u promocí!” 🙂

Příspěvek Tradičně netradiční – tentokrát VESMÍRNÁ – imatrikulace prváků PřF OU pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/tradicne-netradicni-tentokrat-vesmirna-imatrikulace-prvaku-prf-ou/feed/ 0
Ostravská Noc vědců 2017: Téměř 8 000 lidí https://alive.osu.cz/ostravska-noc-vedcu-2017-temer-8-000-lidi/ https://alive.osu.cz/ostravska-noc-vedcu-2017-temer-8-000-lidi/#respond Thu, 12 Oct 2017 21:21:34 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17679 Ostravská Noc vědců znovu trhá rekordy. 15 stanovišť navštívilo téměř 8 000 návštěvníků. Co všechno jste mohli vidět a na co se můžete těšit v příštím roce?

Příspěvek Ostravská Noc vědců 2017: Téměř 8 000 lidí pochází z OU@live

]]>
Společný projekt dvou ostravských univerzit (Ostravská univerzita a VŠB – Technická univerzita Ostrava) v pátek 6. 10. rozhýbal Ostravu vědou. Na 15 místech rozesetých po celé Ostravě měli lidé možnost vyzkoušet si všemožné atrakce, workshopy, vyslechnout přednášky a v neposlední řadě se také setkat s Robertem Fulghumem. Od 17 do 22 hodin se totiž konala Ostravská Noc vědců, vědecko-popularizační akce, jejíž obliba každým rokem roste.

„Loni jsme přilákali 5 000 lidí, letos to bylo téměř o tři tisíce více. Nejvíce nás ale těší, že se nám daří přilákat nejen děti, ale čím dál častěji i středoškoláky. Teenagery není snadné vědou zaujmout, je to skutečná výzva,“ říká organizátorka akce Tereza Šišmišová z Ostravské univerzity.

Tématem Noci vědců byla letos mobilita a tomu všechny fakulty přizpůsobily svůj program. Pohyb jste mohli pozorovat na té nejdrobnější úrovni pod mikroskopem například na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity i v nedohledném vesmíru v Planetárium Ostrava při VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Kvadroptéra ovládaná gesty, virtuální létání, deaktivace bomby, rýžování zlata, malování na vodní hladinu či noční oblohu, migrace v Evropě, dopravní nehoda na zkoušku, workshop Se čtyřmi koly na ulici, paralympijské sporty, cesta na měsíc, ostravský superpočítač či mobilita důvěrných dat. To všechno a ještě mnohem více se mohli lidé dozvědět nebo si vyzkoušet na vlastní kůži právě na Ostravské Noci vědců.

Díky spolupráci s Dolní oblastí Vítkovice byla zdarma přístupná také část expozice ve Světě techniky. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě také otevřela své prostory, sklady a archiv. Téma mobility dokonale doplnil také Vědecký bus, který po celý večer propojoval všechna stanoviště po celém městě a byl pro návštěvníky akce zdarma.

„Téma příštího ročníku zatím není známé, shodují se na něm organizátoři Noci vědců z celé republiky. Jisté však je, že díky úspěchům, kterých Ostrava v této celorepublikové akci dosahuje, se v příštím roce staneme koordinátory Noci vědců na celonárodní úrovni,“ doplňuje Tereza Šišmišová. Dvě Ostravské univerzity tak v příštím roce čeká výzva, na kterou se už nyní těší.

Foto: Filip Zvěřina

 

Příspěvek Ostravská Noc vědců 2017: Téměř 8 000 lidí pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/ostravska-noc-vedcu-2017-temer-8-000-lidi/feed/ 0
Ostravská noc vědců na Pedagogické fakultě https://alive.osu.cz/ostravska-noc-vedcu-pedagogicke-fakulte/ https://alive.osu.cz/ostravska-noc-vedcu-pedagogicke-fakulte/#respond Wed, 11 Oct 2017 10:48:01 +0000 https://alive.osu.cz/?p=17720 Pestrý program připravený akademiky PdF se návštěvníkům líbil

Příspěvek Ostravská noc vědců na Pedagogické fakultě pochází z OU@live

]]>
I v letošním roce se Pedagogická fakulta OU připojila k programu Ostravské noci vědců v budově na ul. Mlýnské velmi zajímavými aktivitami, jimiž pedagogové a studenti zaujali návštěvníky všech generací, kteří na tuto večerní akci, organizovanou tentokrát pod heslem „Mobilita“, zavítali.

Pod názvem „Černobílý svět: život s klapkami na očích“ se mohli seznámit s tím, jaká je mobilita člověka se zrakovým postižením. „Putování za nářečími“ zavedlo návštěvníky do různých koutů naší země, studentky v tradičních krojích prezentovaly ukázky nářečních výrazů a lidové slovesnosti. Dále se mohli návštěvníci seznámit s „EBRU“ – velmi efektní tureckou technikou malování na hladině vody, nahlédnout do „Tajemství mysli“ a vydat se na hranice vědy a magie mezi skutečností a fikcí, nebo se v rámci aktivity „Rozšířená realita ve vzdělávání“ podívat na vzdálená místa díky tabletu nebo mobilnímu telefonu. Nejen dětské účastníky zaujaly „Elektrostavebnice ve světě dětí a dospělých“ nebo ovládání chůze či robotické ruky, jež bylo součástí programu „Hýbeme se s roboty“. Na „Proměny energie“ byla zaměřena originální rodinná science show založená na zajímavých experimentech. Pod názvem „Homo migrans“ byly pro návštěvníky připraveny i cizojazyčné aktivity a také stylové občerstvení – každý mohl ochutnat tradiční anglický čaj či španělské speciality, popovídat si se zahraničními studenty Pedagogické fakulty a vyzkoušet si své znalosti cizích jazyků. Součástí programu bylo jako vždy i vystoupení Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity a „Věda v krimi praxi“ byla ke zhlédnutí v podání kriminalistických techniků PČR – Městského ředitelství policie Ostrava.

Věříme, že všichni návštěvníci odcházeli v pátek 6. října v pozdních večerních hodinách spokojeni, pobaveni a poučeni a všem zúčastněným kolegům a studentů děkujeme za přípravu a organizaci programu.

Putování za nářečími

Putování za nářečími

Putování za nářečími

Putování za nářečími

Ebru

Ebru

Ebru

Vysokoškolský pěvecký sbor

Rozšířená realita vzdělávání

Rozšířená realita vzdělávání

Tajemství mysli

Příspěvek Ostravská noc vědců na Pedagogické fakultě pochází z OU@live

]]>
https://alive.osu.cz/ostravska-noc-vedcu-pedagogicke-fakulte/feed/ 0