DEN S PŘEKLADEM 2015

Autor: , 28. 2. 2015

Umění překladu je v Ostravě už 10. rokem doma - propojuje překladatelskou soutěž s moderní reflexí překladu a studentskými dílnami. Přijďte si v úterý 17. března poslechnout významné překladatele a teoretiky překladu. Nebudete litovat.


Překladatelská soutěž se koná pod záštitou děkana FF OU, prof. dr. A. Zářického, Ph.D.

 17. března 2015 od 9.00 hodin v místnosti E 308 (budova E, třída Čs. legií, Ostrava 1)

 logo-den-s-prekladem

Program dopolední konference

Úvodní slovo a předání čestných uznání
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU v Ostravě

Pestré putování půlstoletím překladu
PhDr. Jarmila Emmerová, FF Univerzity Karlovy, Obec překladatelů, Praha

K některým problémům současného překladu
Prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc., FF Masarykovy univerzity, Brno

Déšť mi runy v duši dával: česká Kalevala Josefa Holečka
Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc., FF Univerzity Karlovy

Audiovizuálny preklad a otázka prekladateľských kompetencií
Emília Perez, Ph.D., FF Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře

Program odpoledního zasedání od 14.00 h – PŘEKLADATELSKÉ DÍLNY
Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v překladatelských dílnách na jednotlivých katedrách (KAA, KGE, KRO, KSL), místo konání bude upřesněno na příslušné katedře. Překladatelské dílny jsou otevřeny nejen soutěžícím, ale také všem ostatním zájemcům o překlad.
Studenti angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny a polštiny mají pro účast na akcích Dne s překladem 17. března 2015 DĚKANSKÉ VOLNO.

Představujeme Vám přednášející Dne s překladem 2015

PhDr. Jarmila Emmerová
Vystudovala angličtinu a literární vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na fakultě působila nejprve jako asistentka katedry anglistiky, později dlouhodobě na katedře překladatelství a tlumočnictví. Věnuje se také přednáškové činnosti pro veřejnost, spolupracuje na kulturních pořadech pro rozhlas a televizi. Překládá anglickou, americkou a australskou beletrii 19., 20., a 21. století, odborné texty a filmy, soustavně se věnuje překladu literatury pro děti. V letech 1992–1998 byla po tři volební období předsedkyní Obce překladatelů. I nadále Obec reprezentuje a zastupuje na kongresech a v různých stavovských kulturních organizacích.

Prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Munzar je vysokoškolský pedagog, germanista, anglista a nordista, překladatel z němčiny, angličtiny, dánštiny, švédštiny, norštiny a ruštiny. Studoval anglistiku, rusistiku a nordistiku (později i germanistiku) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí na Ústavu germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem učebních textů, řady odborných studií a doslovů. Překládá z němčiny, angličtiny, dánštiny, švédštiny, norštiny a ruštiny, především beletrii a díla filozofického a teologického zaměření. Roku 1995 mu byla udělena Humboldtova cena (Humboldtpreis).

Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Studoval obor angličtina-finština-čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí na Ústavu anglického jazyka a didaktiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; zabývá se zejména historickým vývojem angličtiny a literaturou anglického středověku. Překládá z moderní, staré a střední angličtiny a z finštiny. V roce 2003 byla Janu Čermákovi udělena Cena Josefa Jungmanna za nejlepší literární překlad roku – překlad staroanglického eposu Béowulf (vyšel v nakladatelství Torst).

Emília Perez, Ph.D.
Působí na katedře translatologie Filozofické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. V centru jejího zájmu je audiovizuální překlad. Na toto téma doma i v zahraničí vydala více příspěvků a publikací. Je také sestavitelkou první slovenské publikace, která se problematice audiovizuálního překladu věnuje: Audiovizuálny preklad: výzvy a perspektívy. Na překladech knižních titulů spolupracuje s domácími i zahraničními vydavatelstvími. Podílí se na přípravě titulků pro filmové festivaly, překládá pro dabingová studia a působí jako koordinátorka titulků v několika vzdělávacích a humanitárních projektech.