Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

P. Cakirpaloglu vyučuje psychologické disciplíny na Katedře psychologie Palackého univerzity. Po absolvování vysokoškolského studia jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Ss. Cyril a Methodius ve Skopje (USCM) v Makedonii (1978) působil jako psycholog práce (chemický průmysl) později jako vědecký pracovník (Institut pro sociologický a politicko-právní výzkum USCM) a v letech 1992–1995 jako docent psychologie na Univerzitě v Prištině v Kosovu.
Vnitřní válečný konflikt na území bývalé Jugoslávie donutil doc. Cakirpaloglu, aby se s celou rodinou přestěhoval do České republiky. Zde od roku 1995 působí na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Nejprve jako odborný asistent a od roku 2003 po řádném habilitačním řízení jako docent. V současné době probíhá inaugurační řízení k jeho jmenování univerzitním profesorem. Na Katedře psychologie FF UP přednášel různé disciplíny z oblasti klinické psychologie (především dětské psychopatologie a psychodiagnostiky) i dalších oblastí, jako je např. socializace, výzkum v psychologii, psychologie osobnosti, včetně poruch osobnosti a jejich teorií. Několik let vyučoval i na Lékařské fakultě UP Olomouc lékařskou psychologii v angličtině pro studenty z cizích zemi. Vedle základní pedagogické činnosti vedl v průběhu téměř 20 let zdejšího působení mnoho desítek ročníkových, bakalářských, magisterských diplomových prací a disertačních prací.
V letech 2007, 2010, 2011 a 2013 přednesl série vyžádaných přednášek na různých fakultách Univerzity Ss. Cyril and Methodius ve Skopje, v roce 2009 sérii vyžádaných přednášek na Deptartment of Psychology, Covenant College (Georgia, USA) a v roce 2014 na portugalské Faculdade de Psycologia, Univerzidade de Lisboa.
Vedle formování vědeckého profilu absolventů v pregraduální výuce se doc. Cakirpaloglu rovněž podílel a podílí na aktivitách v postgraduálním vzdělávání. Je předsedou oborové rady a školitelem. Angažovanost doc. Cakirpaloglu se odvíjí od odborného zaměření– je členem APA (American Psychological Assotition) a IARLD (International Academy for Research in Learning Disabilities). Nelze zapomenout, že k tomu, aby se mohl plně zapojit do vědeckého, sociálního a společenského života Katedry psychologie FF UP, musel zvládnout nejednoduchý přechod celé svérodiny do nového a částečně odlišného prostředí.
Ve své bohaté výzkumné i publikační činnosti čerpá z vlastních cenných praktických zkušeností v oblasti výzkumu poruch učení, poruch vývoje a utváření osobnosti. Od roku 1995 se doc. Cakirpaloglu podílel na řešení celé řady výzkumných a rozvojových programů na FF UP v Olomouci, projektů ESF, GAČR. Také jeho publikační činnost je bohatá. Je autorem několika vědeckých monografií (např. Volby v Makedonii, 1990; Psychologie hodnot, 2004 a 2009; Úvod do psychologie osobnosti, 2012; Vybrané kapitoly psychologie osobnosti, 2014) a kapitol v monografiích. V uznávaných publikačních databázích figuruje celkem 14 jeho článků (7 s IF).
V osobě doc. Cakirpaloglu se kombinuje odbornost s duchovní a hodnotovou orientací. Od počátku své odborné činnosti navázal četné mezinárodní kontakty v Makedonii, Bulharsku, USA a dalších zemích. Vystoupení se zájmem vyslechli studenti i učitelé z FF OU i další pozvaní hosté. Součástí vystoupení byla i zajímavá diskuse, do níž se zapojili studenti i učitelé. Na padesát účastníků setkání s doc. Cakirpaloglu odcházelo z jeho vystoupení vesměs s pocity naplněného očekávání a bohatší o další zajímavé a podnětné informace, překračující rámec odborné psychologie.
text: prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.