Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Překladatelská soutěž se koná pod záštitou děkana FF OU, prof. dr. A. Zářického, Ph.D.

 17. března 2015 od 9.00 hodin v místnosti E 308 (budova E, třída Čs. legií, Ostrava 1)

 logo-den-s-prekladem
Program dopolední konference
Úvodní slovo a předání čestných uznání
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU v Ostravě
Pestré putování půlstoletím překladu
PhDr. Jarmila Emmerová, FF Univerzity Karlovy, Obec překladatelů, Praha
K některým problémům současného překladu
Prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc., FF Masarykovy univerzity, Brno
Déšť mi runy v duši dával: česká Kalevala Josefa Holečka
Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc., FF Univerzity Karlovy
Audiovizuálny preklad a otázka prekladateľských kompetencií
Emília Perez, Ph.D., FF Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře
Program odpoledního zasedání od 14.00 h – PŘEKLADATELSKÉ DÍLNY
Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v překladatelských dílnách na jednotlivých katedrách (KAA, KGE, KRO, KSL), místo konání bude upřesněno na příslušné katedře. Překladatelské dílny jsou otevřeny nejen soutěžícím, ale také všem ostatním zájemcům o překlad.
Studenti angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny a polštiny mají pro účast na akcích Dne s překladem 17. března 2015 DĚKANSKÉ VOLNO.
Představujeme Vám přednášející Dne s překladem 2015
PhDr. Jarmila Emmerová
Vystudovala angličtinu a literární vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na fakultě působila nejprve jako asistentka katedry anglistiky, později dlouhodobě na katedře překladatelství a tlumočnictví. Věnuje se také přednáškové činnosti pro veřejnost, spolupracuje na kulturních pořadech pro rozhlas a televizi. Překládá anglickou, americkou a australskou beletrii 19., 20., a 21. století, odborné texty a filmy, soustavně se věnuje překladu literatury pro děti. V letech 1992–1998 byla po tři volební období předsedkyní Obce překladatelů. I nadále Obec reprezentuje a zastupuje na kongresech a v různých stavovských kulturních organizacích.
Prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Munzar je vysokoškolský pedagog, germanista, anglista a nordista, překladatel z němčiny, angličtiny, dánštiny, švédštiny, norštiny a ruštiny. Studoval anglistiku, rusistiku a nordistiku (později i germanistiku) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí na Ústavu germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem učebních textů, řady odborných studií a doslovů. Překládá z němčiny, angličtiny, dánštiny, švédštiny, norštiny a ruštiny, především beletrii a díla filozofického a teologického zaměření. Roku 1995 mu byla udělena Humboldtova cena (Humboldtpreis).
Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Studoval obor angličtina-finština-čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí na Ústavu anglického jazyka a didaktiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; zabývá se zejména historickým vývojem angličtiny a literaturou anglického středověku. Překládá z moderní, staré a střední angličtiny a z finštiny. V roce 2003 byla Janu Čermákovi udělena Cena Josefa Jungmanna za nejlepší literární překlad roku – překlad staroanglického eposu Béowulf (vyšel v nakladatelství Torst).
Emília Perez, Ph.D.
Působí na katedře translatologie Filozofické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. V centru jejího zájmu je audiovizuální překlad. Na toto téma doma i v zahraničí vydala více příspěvků a publikací. Je také sestavitelkou první slovenské publikace, která se problematice audiovizuálního překladu věnuje: Audiovizuálny preklad: výzvy a perspektívy. Na překladech knižních titulů spolupracuje s domácími i zahraničními vydavatelstvími. Podílí se na přípravě titulků pro filmové festivaly, překládá pro dabingová studia a působí jako koordinátorka titulků v několika vzdělávacích a humanitárních projektech.